Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV NADICO PHÚ THINH- 0866063473-0983657719-0936185118

Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV NADICO PHÚ THINH- 0866063473-0983657719-0936185118

Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV NADICO PHÚ THINH- 0866063473-0983657719-0936185118

Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV NADICO PHÚ THINH- 0866063473-0983657719-0936185118

Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV NADICO PHÚ THINH- 0866063473-0983657719-0936185118
Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV NADICO PHÚ THINH- 0866063473-0983657719-0936185118
Video Clip

Ban Lãnh Đạo

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

  1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  1. Ông: Bùi Văn Thi  Chủ tịch Hội Đồng Quản trị- Giám đốc

Trình độ học Vấn: Kỹ sư xây dựng – Cử Nhân Luật

Năm sinh:1981

        2. Bà : Nguyễn Thị Ánh Phương Ủy viên hội đồng Quản trị

Trình độ học vấn: Kỹ Sư hóa – Cử  nhân kinh tế

Năm sinh: 1984

         3. Ông:Bùi Văn Thạch  Ủy viên hội đồng ban quản trị

Trình độ học Vấn: Kỹ sư ngành nuôi trồng thủy sản

Năm sinh:1984

 

  1. BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 

         1.Ông : Bùi Văn Thi  Giám đốc

Trình độ học Vấn: Kỹ sư xây dựng – Cử Nhân Luật

Năm sinh:1981

        2.. Ông: Bùi Văn Thạch  Phó Giám đốc

Trình độ học Vấn: Kỹ sư ngành nuôi trồng thủy sản

Năm sinh:1984

         3. Ông:  Trần Văn Phú  Phó giám đốc

Trình độ học vấn: Kỹ sư điện nước

Năm sinh:1986

          4. Bà : Nguyễn Thị ánh Phương Phó giám đốc

Trình độ học vấn: Kỹ Sư hóa – Cử  nhân kinh tế

Năm sinh: 1984

          5. Ông: Bùi Văn Quyết  Phó Giám giám đốc

Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng

Năm sinh: 1990

           6.Ông: Trần Xuân Văn Phó giám đốc

Trình độ học vấn: Kiến trúc sư

Năm sinh: 1990

 

 

sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến