Hướng dẫn cài đặt biến tần omrom

Email: nadicophuthinh@gmail.com

Hotline: 0822143768 | Hotline 2: 0983657719 | Hotline 3: 0936185118

Liên Kết MXH:
Hướng dẫn cài đặt biến tần omrom
Ngày đăng: 29/08/2018 05:42 PM

+ Bước 1: Cài đặt đặc tính của động cơ: 
-Lệnh A003: đặt tần số đối với đặc tớnh của động cơ, động cơ 50Hz thể đặt 50, 60Hz thể đặt 60. 
-Lệnh A004: đặt tần số lớn nhất cần điều khiển (chú ý đặt trong dải tần số mà động cơ có thể đáp ứng được) . 
-Lệnh H003: đặt giá trị khống chế công suất (dòng điện ) ra động cơ, thường đặt đúng bằng công suất động cơ. 
-Lệnh H004: đặt số cực cho động cơ (loại động cơ thông thường 1400-1500PRM thì số cực là 4 – mặc định). 
-Lệnh F002 : Thời gian tăng tốc (s/100Hz) 
-Lệnh F003 : Thời gian giảm tốc (s/100Hz) 


+ Ấn nút Mode, chuyển Lên hoặc Xuống để di chuyển đến lệnh A003, Ấn phím Mode để vào màn hình đặt giá trị, chuyển phím Lên hoặc Xuống để đặt giá trị, sau đó ấn Enter để lưu (xác nhận) giá trị đặt. 
+ Chuyển phím Lên hoặc Xuống để di chuyển đến lệnh A004, Ấn phím Mode để vào màn hình đặt giá trị, chuyển phím Lên hoặc Xuống để đặt giá trị, sau đó ấn Enter để lưu (xác nhận) giá trị đặt. 
+ Chuyển phím Lên hoặc Xuống để di chuyển đến lệnh H003, Ấn phím Mode để vào màn hình đặt giá trị, chuyển phím Lên hoặc Xuống để đặt giá trị, sau đó ấn Enter để lưu (xác nhận) giá trị đặt. 
+ Chuyển phím Lên hoặc Xuống để di chuyển đến lệnh H004, Ấn phím Mode để vào màn hình đặt giá trị, chuyển phím Lên hoặc Xuống để đặt giá trị (=4), sau đó ấn Enter để lưu (xác nhận) giá trị đặt. 
+ Bước 2: Cài đặt chế độ điều khiển cho động cơ: 
-Lệnh A001: đặt tần số thay đổi bởi: 

00- Núm volume trên biến tần; 
01-biến trở nối vào chân FS(nguồn +10V), FV(đầu vào điện áp), FC(0V). Hoặc điện áp (0-10V) giữa chân FV và FC. Hoặc dòng (0-20mA) giữa chân FI và FC; 
02-Nút Lên, Xuống trên biến tần. 
03-truyền thông. 
-Lệnh A002: đặt giá trị cho phép động cơ chạy, dừng bởi: 
01-Chân S1~S6 nối với chân SC 
02-Phím Run, Stop trên biến tần. 
03-Truyền thông. 
-Lệnh C001: lập trình chức năng đầu vào số cho chân S1 
-Lệnh C002: lập trình chức năng đầu vào số cho chân S2 

-Lệnh C003: lập trình chức năng đầu vào số cho chân S3 
-Lệnh C004: lập trình chức năng đầu vào số cho chân S4 
-Lệnh C005: lập trình chức năng đầu vào số cho chân S5 
-Lệnh C006: lập trình chức năng đầu vào số cho chân S6
(có các giá trị : 
00-chạy thuận, 
01-chạy ngược, 
02~06-bốn bit chọn tần số đặt trước trong A20~A35.) 
+ Bước 3:Một số ứng dụng điển hình : 
(chủ yếu sử dụng 2 lệnh A001 và A002) 
1, Điều khiển động cơ chạy/ dừng sử dụng phím ấn trên biến tần, điều khiển tần số sử dụng núm volume trên biến tần : 
Đặt thông số: A001 = 00; 
A002 = 02; 
2, Điều khiển động cơ chạy/ dừng sử dụng chuyển mạch bên ngoài, điều khiển tần số sử dụng biến trở ngoài : 
Đặt thông số: A001 = 01; 
A002 = 01; 
3, Điều khiển động cơ chạy/ dừng sử dụng chuyển mạch bên ngoài; điều khiển tần số sử dụng chọn tần số đã đặt sẵn, bằng chuyển mạch ngoài: 
Đặt thông số: A002 = 01; A001 = xx;( Chuyển mạch chọn tần số đặt sẵn luôn luôn chọn được ưu tiên ở bất kỳ chế độ nào.), riêng để chọn được giá trị tần số speed reference 0 (A20) thì phải chọn A001 =02. 

+ Hướng dẫn thao tác cài đặt chi tiết (Ứng dụng):
Nguồn vào nối vào L1,L2,L3 ( Nếu dùng nguồn đơn pha thì nối vào 2 trong 3 đầu bất kỳ); Động cơ nối vào U,V,W. 

- 1, Điều khiển động cơ chạy/ dừng sử dụng phím ấn trên biến tần, điều khiển tần số sử dụng núm volume trên biến tần : 
Cấp nguồn => Bấm Mode => Bấm phím xuống cho đến khi màn hình 
A--- hiện ra => Bấm Mode => Bấm phím Lên hoặc phím Xuống cho tới màn hình A001=> Bấm Mode => Bấm phím Lên hoặc Xuống tới giá trị 00=>Bấm Enter. 
=>Bấm nút Lên cho tới màn hình A002=> Bấm Mode=>Bấm phím Lên Hoặc Xuống cho tới giá trị 02=>Bấm Enter. 
=>Bấm phím Lên cho tới màn hình A003=>Bấm Mode=>Bấm phím Lên hoặc xuống cho tới giá trị 50(đối với động cơ 50Hz), 60(đối với động cơ 60Hz)=> Enter. 
=>Bấm phím Lên cho tới màn hình A004=>Bấm Mode=>Bấm phím Lên hoặc xuống cho tới giá trị 50(đối với động cơ 50Hz), 60(đối với động cơ 60Hz), => Enter. 
=>Ấn và giữ Mode trong khoảng 3s cho tới khi màn hình hiển thị d001=>Enter=>Mode. 
(Đặt thông số: A001 = 00; 
A002 = 02;) 

- 2, Điều khiển động cơ chạy/ dừng sử dụng chuyển mạch bên ngoài, điều khiển tần số sử dụng biến trở ngoài : 
-Sử dụng S1 đóng/ mở với SC để điều khiển Chạy/dừng thuận; Sử dụng S1 đóng/ mở với SC để điều khiển Chạy/dừng ngược. 
-Chân giữa của chiết áp nối vào chân FV, 2 chân còn lại nối vào FS và FC. 
Cấp nguồn => Bấm Mode => Bấm phím xuống cho đến khi màn hình A--- hiện ra => Bấm Mode => Bấm phím Lên hoặc phím Xuống cho tới màn hình A001=> Bấm Mode => Bấm phím Lên hoặc Xuống tới giá trị 01=>Bấm Enter (Chọn kiểu thay đổi tần số bằng biến trở). 

=>Bấm nút Lên cho tới màn hình C001=> Bấm Mode=>Bấm phím Lên Hoặc Xuống cho tới giá trị 00=>Bấm Enter (Chọn S1-chạy thuận). 
=>Bấm nút Lên cho tới màn hình C002=> Bấm Mode=>Bấm phím Lên Hoặc Xuống cho tới giá trị 01=>Bấm Enter(Chọn S2-chạy ngược). 
=>Bấm nút Lên cho tới màn hình A002=> Bấm Mode=>Bấm phím Lên Hoặc Xuống cho tới giá trị 01=>Bấm Enter (Chọn Chạy/dừng bằng S1 hoặc S2). 
=>Bấm phím Lên cho tới màn hình A003=>Bấm Mode=>Bấm phím Lên hoặc xuống cho tới giá trị 50(đối với động cơ 50Hz), 60(đối với động cơ 60Hz)=> Enter. 
=>Bấm phím Lên cho tới màn hình A004=>Bấm Mode=>Bấm phím Lên hoặc xuống cho tới giá trị 50(đối với động cơ 50Hz), 60(đối với động cơ 60Hz), => Enter. 
=>Ấn và giữ Mode trong khoảng 3s cho tới khi màn hình hiển thị d001=>Enter=>Mode (Hiển thị tần số hiện tại trên động cơ). 
(Đặt thông số: A001 = 01; 
A002 = 01;) 

- 3, Điều khiển động cơ chạy/ dừng sử dụng chuyển mạch bên ngoài; điều khiển tần số sử dụng chọn tần số đã đặt sẵn, bằng chuyển mạch ngoài:(Cài đặt như kiểu 2 cũng đựơc): 
Cấp nguồn => Bấm Mode => Bấm phím xuống cho đến khi màn hình 
A--- hiện ra => Bấm Mode => Bấm phím Lên hoặc phím Xuống cho tới màn hình A001=> Bấm Mode => Bấm phím Lên hoặc Xuống tới giá trị 01=>Bấm Enter. 
=>Bấm nút Lên cho tới màn hình A002=> Bấm Mode=>Bấm phím Lên Hoặc Xuống cho tới giá trị 01=>Bấm Enter. 
=>Bấm phím Lên cho tới màn hình A003=>Bấm Mode=>Bấm phím Lên hoặc xuống cho tới giá trị 50(đối với động cơ 50Hz), 60(đối với động cơ 60Hz)=> Enter. 
=>Bấm phím Lên cho tới màn hình A004=>Bấm Mode=>Bấm phím Lên hoặc xuống cho tới giá trị 50(đối với động cơ 50Hz), 60(đối với động cơ 60Hz), => Enter. 
=>Bấm nút Lên cho tới màn hình C001=> Bấm Mode=>Bấm phím Lên Hoặc Xuống cho tới giá trị 00=>Bấm Enter (Chọn S1-chạy thuận). 
=>Bấm nút Lên cho tới màn hình C002=> Bấm Mode=>Bấm phím Lên Hoặc Xuống cho tới giá trị 01=>Bấm Enter(Chọn S2-chạy ngược). 
=>Bấm nút Lên cho tới màn hình C003=> Bấm Mode=>Bấm phím Lên Hoặc Xuống cho tới giá trị 02=>Bấm Enter(Chọn S3 –bit có trọng số nhỏ nhất trong 4 bit chọn tần số) 
=>Bấm nút Lên cho tới màn hình C004=> Bấm Mode=>Bấm phím Lên Hoặc Xuống cho tới giá trị 03=>Bấm Enter(Chọn S4- bit thứ 2 trong 4 bit chọn tần số). 
=>Bấm nút Lên cho tới màn hình C005=> Bấm Mode=>Bấm phím Lên Hoặc Xuống cho tới giá trị 04=>Bấm Enter(Chọn S5- bit thứ 3 trong 4 bit chọn tần số). 
=>Bấm nút Lên cho tới màn hình C006=> Bấm Mode=>Bấm phím Lên Hoặc Xuống cho tới giá trị 05=>Bấm Enter(Chọn S6- bit có trọng số lớn nhất trong 4 bit chọn tần số). 
=>Bấm nút Lên cho tới màn hình A020(~A35)=> Bấm Mode=>Bấm phím Lên Hoặc để đặt được 16 giá trị tần số để dùng S3~S6 chọn tần số=>Bấm Enter. 
=>Ấn và giữ Mode trong khoảng 3s cho tới khi màn hình hiển thị d001=>Enter=>Mode. 
(Đặt thông số: A002 = 01; A001 = xx;( Chuyển mạch chọn tần số đặt sẵn luôn luôn chọn được ưu tiên ở bất kỳ chế độ nào.), riêng để chọn được giá trị tần số speed reference 0 (A20) thì phải chọn A001 =02).

 

CÔNG TY TNHH MTV NADICO PHÚ THỊNH

ĐCVP:số 18 Khu phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
ĐCCN: 732 Đường Trường Chinh, Phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

MST:3702401720

Hotline:0936185118,0983657719

ĐT:02743639243
mail:nadicophuthinh@gmail.com
website:https://nadicophuthinh.com/
skype:nadicophuthinh
*>Chuyên phân phối ống nhựa pvc, ppr, hpde  của Bình Minh, Hoa sen, Tiền Phong, Đệ Nhất, Thành Công, Ngọc Lan, Gia Bảo... Và Phụ Kiện ngành nước
*>Chuyên phân phối thiết bị điện công nghiệp và dân dụng của :scheneider, shihlin, mitsubishi, LS, Hanyoung, Mikro, Autonics, Osung, Siemens, Omron, Kacon, Sino, Panasonic, Cadivi, taisin, Taya, Trần Phú, Điện Quang, Philips, Rạng Đông, Đèn Led các Loại, Đèn Trang Trí các Loại...
*> Chuyên Phân Phối VLXD tổng Hợp ( xi măng, cát, gạch, sắt thép, sơn, ....)
*> Chuyên phân phối ngành Ngũ Kim
*> Chuyên Phân Phối máy Bơm các Loại
*> Chuyên Phân Phối thiết bị vệ Sinh của Toto, linax, american, caesar, HC, Thiên Thanh, Đông Lâm, Luxta...
*> Chuyên Phân phối bồn nước, máy năng lượng mặt trời, máy lọc nước Tân Á đại thành, Nam thành, Nam Á, Toàn Thành, Tây Nguyên, Toàn Mỹ, Sơn Hà...
*> Chuyên Phân Phối Sen vòi, chậu rửa, gương kính, thiết bị cho nhà tắm của nhiều hãng
*> Chuyên phân phối ngũ kim hàng kim khí các loại
*> Phân phối các loại máy cắt máy cầm tay
*> Đại lý máy bơm các loại
0
Zalo
Hotline